Vragen om advies

Waarvoor?

Ministers kunnen de VCT raadplegen voor alle algemene zaken die betrekking hebben op de bestuurstaalwetgeving. Het betreft niet enkel de federale ministers, maar ook de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen. 

Indien het een reglementair besluit aangaande de toepassing van de Bestuurstaalwet betreft, zijn ministers verplicht om een adviesaanvraag in te dienen. Deze adviesvraag door een minister is dan een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm.

De Bestuurstaalwet verplicht een adviesaanvraag ook voor enkele andere aangelegenheden. Zo zijn de voorstellen tot het verdelen van betrekkingen over taalkaders in de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten onderworpen aan het voorafgaand advies van de VCT. 

Ook leidinggevenden van administratieve overheden, de burgemeesters, de provinciegouverneurs of hun gemachtigden kunnen rechtsgeldig een adviesaanvraag indienen.

Hoe?

De adviesaanvraag kan rechtsgeldig aanhangig worden gemaakt door middel van een door de minister ondertekend verzoekschrift per e-mail. Ook de leidinggevenden van administratieve overheden, de burgemeesters, de provinciegouverneurs of hun gemachtigden dienen hun vraag om advies in te dienen door middel van ondertekend verzoekschrift via e-mail.

Het mailadres van de voorzitter van de VCT waarnaar het ondertekend verzoekschrift verstuurd dient te worden is Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be 

Desgewenst kan het ondertekend verzoekschrift ook per post verstuurd worden. Het postadres van de voorzitter van de VCT is:

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
De heer Emmanuel Vandenbossche
Voorzitter
Warandeberg 4
1000 BRUSSEL

Procedure en draagwijdte van het advies

Adviezen betreffende verplichte adviesaanvragen worden binnen de 45 dagen verleend.

De VCT adviseert op een niet-bindende wijze. Adviezen van de VCT hebben echter een groot moreel gezag. Artikel 61, § 3, Bestuurstaalwet verplicht de overheden om aan de VCT mee te delen welke gevolgen zij aan de adviezen van de VCT hebben gegeven.