Advies 55146

2024
Klacht
Betreft
Informatiefiches uitsluitend in het Frans
Bestuur
Apotheek Brussel-Centraal
Bevoegde afdeling
Verenigde afdelingen
Waar?
Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 55146 Soort advies Klacht Bestuur Apotheek Brussel-Centraal Bevoegde afdeling Verenigde afdelingen Waar? Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2024 Betreft Informatiefiches uitsluitend in het Frans Datum 19/01/2024 Download het document … 1 Brussel, […] […] Betreft: advies nr. 55.146 van 19 januari 2024 Geachte heer Jacobs, In zitting van 19 jnuari 2024 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omdat informatiefiches over de apotheek Brussel- Centraal en over de apotheken van wacht uitsluitend in het Frans gesteld waren. In bijlage vindt u het advies van de verenigde afdelingen van de VCT over deze klacht. Hoogachtend, De Voorzitter, E. VANDENBOSSCHE 2 Vaste …

Advies 55257

2024
Klacht
Betreft
Akte erfopvolging niet volledig in het Frans.
Bestuur
FOD Financiën
Bevoegde afdeling
Verenigde afdelingen
Waar?
Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
Wat?
Akten
Advies 55257 Soort advies Klacht Bestuur FOD Financiën Bevoegde afdeling Verenigde afdelingen Waar? Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Wat? Akten Jaar 2024 Betreft Akte erfopvolging niet volledig in het Frans. Datum 19/01/2024 Download het document … Brussel, […] […] Betreft: advies nr. 55.257 van 19 januari 2024 Mijnheer de voorzitter, In zitting van 19 januari 2024 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omdat een akte van erfopvolging niet volledig gesteld was in het Frans. In bijlage vindt u het advies van de verenigde afdelingen van de VCT over deze klacht. Hoogachtend, De Voorzitter, E. VANDENBOSSCHE Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) Verenigde Afdelingen 1 Advies nr. 55.257 van 19 januari 2024 Dossier: …

Syllabus VCT

2023
Betreft
Syllabus van de VCT met een overzicht van de relevante bestuurstaalwetgeving en de bevoegdheden van de VCT.
Syllabus VCT Jaar 2023 Betreft Syllabus van de VCT met een overzicht van de relevante bestuurstaalwetgeving en de bevoegdheden van de VCT. Download het document … Versie 1 januari 2024 VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT Het taalgebruik in bestuurszaken en in sociale betrekkingen Een praktische gids I Inhoud Lijst met afkortingen VIII Inleiding . 1 Hoofdstuk 1 Overzicht van de wetgeving 2 Afdeling 1 De Grondwet . 2 Afdeling 2 Wetten …

Vademecum Taalkaders

2023
Betreft
Het vademecum over het vaststellen van de trappen van de hiërarchie het opstellen van taalkaders.
Bestuur
Vademecum
Vademecum Taalkaders Bestuur Vademecum Jaar 2023 Betreft Het vademecum over het vaststellen van de trappen van de hiërarchie het opstellen van taalkaders. Datum 01/12/2023 Download het document … Vademecum : Taalkaders Toepassing van de artikelen 43 en 43ter Bestuurstaalwet Vaste Commissie voor Taaltoezicht - 2023 1 Inhoudstabel Voorwoord 3 Inleiding . 4 Afdeling 1 Toepassingsgebied 4 Afdeling 2 Indeling van ambtenaren in taalrollen (artt. 43, § 4 en 43ter, § 5 Bestuurstaalwet) . 5 Afdeling 3 Organisatie van de diensten die het gehele land bestrijken (artt. 43, § 1 en 43ter, § 2 Bestuurstaalwet) …

Vademecum Taalexamens

2023
Betreft
Vademecum over de organisatie van de taalexamens in taalgrensgemeenten.
Bestuur
Vademecum
Wat?
Vademecum Taalexamens
Vademecum Taalexamens Bestuur Vademecum Wat? Vademecum Taalexamens Jaar 2023 Betreft Vademecum over de organisatie van de taalexamens in taalgrensgemeenten. Datum 01/12/2023 Download het document … 0 Vademecum Organisatie taalexamens in de taalgrensgemeenten Vaste Commissie voor Taaltoezicht 1 2 Dit vademecum is bedoeld als een praktische gids voor de organisatie van de taalexamens in de taalgrensgemeenten. Dit houdt in dat de tekst zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk is geformuleerd. Indien u na het lezen van deze tekst nog twijfelt of vragen hebt, kan u contact opnemen met de VCT die uw vraag zo snel mogelijk zal beantwoorden. Voor eventuele vragen, alsmede voor het elektronisch versturen van documenten, gelieve deze te sturen naar: emmanuel.vandenbossche@vct-cpcl.be Voorzitter VCT 02/518.23.34 marina.lambrecht@vct-cpcl.be Vertaler en Coördinator taalexamens 02/518.23.94 3 4 Inhoudstafel INLEIDING …

Jaarverslag 2023

2023
Jaarverslag 2023 Jaar 2023 Datum 01/01/2023 Download het document … i 2023 Vaste Commissie voor Taaltoezicht V as te C o m m is si e vo o r Ta al to ez ic h t ● W ar an d eb er g 4 ● 1 0 0 0 B ru ss el ii Voorwoord Beste lezer, De bestuurstaalwetgeving is een hoeksteen van de Belgische democratie. De indeling in taalgebieden ligt dan ook aan de basis van de evolutie van een unitaire staat naar een federale staatstructuur met gemeenschappen en gewesten. De grondwettelijke erkenning van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in België heeft alzo een grote invloed uitgeoefend op de organisatie van de samenleving. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) is het juridisch onafhankelijk toezichtsorgaan betreffende de toepassing van de bestuurstaalwetgeving in België. De VCT wordt in dit verband niet enkel geraadpleegd door de overheden, met inbegrip van autonome overheidsbedrijven, maar behandelt ook klachten van particulieren. De uitspraken van de VCT nemen de vorm aan van niet-bindende adviezen, die een …

Kennis van een vreemde taal als wervings- of bevorderingsvoorwaarde

2023
Kennis van een vreemde taal als wervings- of bevorderingsvoorwaarde Jaar 2023 Download het document … 1 Principenota: kennis van een vreemde taal als wervings- of bevorderingsvoorwaarde 1 Inleiding De bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: SWT) bepalen de ta(a)l(en) waarvan de kennis moet worden bewezen bij een aanwerving of een bevordering in de diensten die vallen onder het toepassingsgebied van de SWT. De kennis van een andere taal dan degene die door de SWT wordt vereist, kan in beginsel niet gesteld worden als een bijkomende wervings- of bevorderingsvoorwaarde. In haar adviespraktijk heeft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) verschillende keren echter ingestemd met de kennis van een of meer andere talen dan die waarin de SWT voorzien, als bijkomende wervings- of bevorderingsvoorwaarde. Deze nota bespreekt de adviespraktijk van de VCT van de afgelopen tien jaar met betrekking tot deze aangelegenheid. 1 Diensten van de …

Het gebruik van het Engels en de Bestuurstaalwet

2023
Het gebruik van het Engels en de Bestuurstaalwet Jaar 2023 Download het document … 1 _________________________________________________________________ Brussel, …………………. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): Fax: 02/518.26.20 : 02/518.23.51 02/518.23.52 Behandelend ambtenaar: Nathalie Puissant E-mail: nathalie.puissant@vct-cpcl.be NOTA OVER HET GEBRUIK VAN HET ENGELS EN DE BESTUURSTAALWET Doel van deze nota is om de draagwijdte te bepalen van de rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) aangaande het gebruik van het Engels door de overheidsdiensten in de zin van artikel 1, § 1, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT). De SWT vermeldt namelijk niets over andere talen dan de landstalen, zelfs niet om ze uit te sluiten. Nochtans is er tussen 1966 en heden veel veranderd. Vooreerst …

Advies 53.391C

2022
Klacht
Betreft
Viertalige vaccinatiefolder
Bestuur
ELV Regio Grimbergen
Bevoegde afdeling
Nederlandse afdeling
Waar?
Gewestelijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 53.391C Soort advies Klacht Bestuur ELV Regio Grimbergen Bevoegde afdeling Nederlandse afdeling Waar? Gewestelijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2022 Betreft Viertalige vaccinatiefolder Download het document … Brussel, 7 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.391A/II/PN MN Betreft: klacht betreffende viertalige folder in verband met vaccinatie In zitting van 28 januari 2022 onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omwille van het feit dat binnen de eerstelijnszone Regio Grimbergen in de gemeente Londerzeel een viertalige folder werd verspreid met een uitnodiging om zich te laten vaccineren. In uw brief van 26 november 2021 deelde u het volgende mee aan de VCT: Als antwoord op uw schrijven van 25 oktober jl. delen wij u mee …

Advies 53.399A

2022
Klacht
Betreft
Viertalige vaccinatiefolder
Bestuur
Gemeente Londerzeel
Bevoegde afdeling
Nederlandse afdeling
Waar?
Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 53.399A Soort advies Klacht Bestuur Gemeente Londerzeel Bevoegde afdeling Nederlandse afdeling Waar? Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2022 Betreft Viertalige vaccinatiefolder Download het document … Brussel, 7 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.399/II/PN NB Betreft: meertalige communicatie tijdens evenement (18-19 september 2021) In zitting van 28 januari 2022 onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een klacht ingediend omwille van het feit dat tijdens een evenement dat doorging in het weekend van 18-19 september 2021 het college van burgemeester en schepenen inwoners en tweedeverblijvers niet enkel in het Nederlands maar ook in andere talen heeft toegesproken en de nieuwe verdeling van de bevoegdheden van diverse schepenen en burgemeester heeft …