Taalkaders

Wat?

Een taalkader is de verdeling van het personeel in functie van de goede werking van een bepaalde openbare dienst. Centrale diensten en uitvoeringsdiensten dienen over taalkaders te beschikken.

Er wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de regeling voor de FOD’s en de POD’s (art. 43ter Bestuurstaalwet), en anderzijds de regeling voor de overige centrale diensten en uitvoeringsdiensten (art. 43 Bestuurstaalwet).

Voor de FOD’s en de POD’s worden de personeelsleden verdeeld in een Nederlandstalig kader en in een Franstalig kader.

Voor alle andere centrale diensten en uitvoeringsdiensten worden de personeelsleden verdeeld in een Nederlandstalig kader, een Franstalig kader en een tweetalig kader.

Waarom?

Taalkaders hebben een dubbele functie. Enerzijds garanderen zij dat de overheid, binnen een dienst, over de werkkrachten kan beschikken die nodig zijn om de zaken te kunnen behandelen met naleving van de bepalingen betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken. Taalkaders vormen zo een essentieel beheersinstrument dat ervoor zorgt dat diensten de Bestuurstaalwet kunnen naleven.

Anderzijds garanderen zij dat de personeelsleden van elke taalgroep over het aandeel aan betrekkingen kunnen beschikken dat hun toekomt, en dat zij gevrijwaard blijven van alle "concurrentie" vanwege personeelsleden van de andere taalgroep.

Zo zorgen de taalkaders ervoor dat de openbare dienst over voldoende personeel beschikt om de dossiers in de juiste taal te behandelen. In principe kan een personeelslid geen dossier toevertrouwd krijgen in een andere taal dan die welke overeenstemt met zijn taalrol. Het basisprincipe is dan ook dat van een tweetalige dienst met eentaligheid van ambtenaren.

Procedure

Hoe men taalkaders dient op te stellen, wordt stap voor stap uitgelegd in het vademecum taalkaders. Het is cruciaal om erop te wijzen dat men eerste de trappen van hiërarchie dient vast te leggen alvorens kan worden overgegaan tot het opstellen van de taalkaders zelf.

Wanneer het ontwerp van besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie voor advies aan de VCT wordt voorgelegd, dient het dossier van de vraag om advies over het besluit de volgende documenten te bevatten:

   a. door een minister ondertekend verzoekschrift waarin, indien nodig, het ontwerp van besluit wordt gemotiveerd;
   b. de oprichtingsakte en de statuten van de bewuste instelling of dienst; 
   c. het personeelsplan dat de personeelsbehoeften uitdrukt in voltijdse equivalenten (VTE);
   d. het ontwerp van besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie;
   e. de brieven gestuurd aan de erkende vakorganisaties die over het ontwerp werden geraadpleegd.

Opgelet : het dossier dient tevens elektronisch in het Nederlands en het Frans in een Word-bestand aan de VCT te worden overgemaakt (e-mailadres: Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be)

Wanneer het ontwerp van besluit tot vaststelling van de taalkaders voor advies aan de VCT wordt voorgelegd, dient het dossier van de vraag om advies over het besluit de volgende documenten te bevatten:

   a. door een minister ondertekend verzoekschrift
   b. de oprichtingsakte en de statuten van de bewuste instelling of dienst en een korte omschrijving van de wettelijke opdrachten van
   c. een uittreksel van het recentste personeelsplan waarbij het precieze aantal statutaire en contractuele betrekkingen wordt vastgesteld, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE) van de betrokken diensten; 
   d. een organogram van de dienst; 
   e. het ontwerp van besluit tot de vaststelling van de taalkaders; 
   f. de raming van het volume in het Nederlands en in het Frans behandelde zaken over een significante referentieperiode op basis van de methode beschreven in F; 
   g. de brieven gestuurd aan de erkende vakorganisaties die over het ontwerp werden geraadpleegd.

Opgelet: het dossier dient tevens elektronisch in het Nederlands en het Frans in een Word-bestand aan de VCT te worden overgemaakt (e-mailadres: Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be).  

Hoe dan ook dienen alle taalkaders voorafgaand te worden voorgelegd aan de VCT voor advies.

Het vademecum taalkaders biedt de diensten die moeten beschikken over taalkaders een leidraad om hun taalkaders op te stellen. Alle stappen die moeten worden doorlopen, worden uitgebreid toegelicht.

Mochten er nog vragen rijzen bij het opstellen van de taalkaders, kan u altijd contact opnemen met de administratie van de VCT (nele.beckers@vct-cpcl.be