In de taalgrensgemeenten

De VCT houdt eveneens toezicht tijdens de taalexamens die georganiseerd worden door de taalgrensgemeenten.

De VCT stuurt ook hier een waarnemer en gaat na of deze examens georganiseerd worden volgens de voorgeschreven regels. Als dusdanig is de VCT ook in de taalgrensgemeenten gerechtigd om de vernietiging van een benoeming te vorderen, indien deze benoeming zou zijn geschied op grond van een taalexamen dat volgens de VCT niet op correcte wijze is verlopen.

De omzendbrief en het vademecum van de VCT herinneren de betrokken diensten aan de regelgeving die op de taalexamens van toepassing is. Hierbij dient te worden benadrukt dat de betrokken overheden voorafgaand aan het examen de VCT moeten informeren over onder meer het niveau en de precieze rechtsgrond van de taalexamens, de aard van de te begeven betrekkingen, het aantal kandidaten (bij benadering), het examenprogramma en de samenstelling van de jury.

Het komt aan de taalgrensgemeenten zelf toe om de examens te organiseren. Derhalve zal de VCT enkel tussenkomen indien haar waarnemer op manifeste wijze vaststel dat de jury niet over de benodigde vaardigheden beschikt om het taalexamen te beoordelen.

De opmerkingen van de waarnemer van de VCT worden ook besproken op de vergadering van de verenigde afdelingen van de VCT.

Mochten er nog vragen rijzen bij de organisatie van de taalexamens, kan u altijd contact opnemen met de administratie van de VCT (info@vct-cpcl.be).