Klachten

Waarvoor?

Iedereen kan, uitgezonderd bij de bijzondere klachtenprocedure, zonder een belang aan te tonen een klacht indienen bij de VCT vanwege een schending van de bestuurstaalwetgeving. De VCT is hierbij bevoegd voor klachten binnen het toepassingsgebied van de Bestuurstaalwet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en andere wetten die aan de VCT een toezichtsbevoegdheid verlenen.

A contrario is de VCT niet bevoegd voor zaken die niet binnen het toepassingsgebied van bovenstaande wetten en besluiten vallen.

Hoe?

Klachten moeten gericht worden aan de voorzitter van de VCT en kunnen worden ingediend per e-mail.

De klacht dient de identificatiegegevens van de klager te bevatten. Een klacht bestaat uit de uiteenzetting van de feiten en de concrete bewijzen en gegevens die de klacht staven. Wanneer er meerdere schendingen van de bestuurstaalwetgeving worden aangevoerd, is enkel de eerste klacht ontvankelijk voor de VCT.

Het mailadres van de voorzitter van de VCT waarnaar de klacht verstuurd dient te worden is Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be

Desgewenst kan de klacht ook per post verstuurd worden. Het postadres van de voorzitter van de VCT is:

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
De heer Emmanuel Vandenbossche
Voorzitter
Warandeberg 4
1000 BRUSSEL

Procedure en draagwijdte van het advies

Allereerst verzoekt de VCT de betrokken dienst waartegen de klacht gericht is om inlichtingen te verschaffen inzake de voorliggende klacht. Ontvangt de VCT geen inlichtingen van de betrokken dienst, dan is de VCT ertoe gerechtigd haar advies te verlenen op basis van de gegevens die haar door de klager werden meegedeeld.

De adviezen worden binnen de 180 dagen verleend.

De VCT adviseert op een niet-bindende wijze. Adviezen van de VCT hebben echter een groot moreel gezag. Artikel 61, ยง 3, Bestuurstaalwet verplicht de overheden om aan de VCT mee te delen welke gevolgen zij aan de adviezen van de VCT hebben gegeven.